Що таке розмноження організмів?

Наступність поколінь у природі здійснюється завдяки розмноженню організмів. В цій статті ви дізнаєтесь що таке розмноження та які є види розмноження.

Що таке розмноження організмів?

Розмноження, або репродукція, притаманна всім живим істотам функція відтворення собі подібних.  На відміну від всіх інших життєво важливих функцій організму, розмноження направлено не на підтримку життя окремої особини, а на збереження її генів у потомстві і продовження роду — тим самим на збереження генофонду популяції, виду, сімейства і т.д.  У ході еволюції у різних груп організмів сформувалися — у багатьох випадках незалежно — різні шляхи і стратегії розмноження, і той факт, що ці групи вижили і існують, доводить ефективність різних способів здійснення даного процесу. Отже,

Розмноження це— процес відтворення собі подібних, що забезпечує безперервність і спадковість життя.

Типи розмноження:

— статеве,

— нестатеве.

Статеве розмноження  –  це розмноження за допомогою спеціальних статевих клітин  –  гамет, які мають удвічі менше число хромосом, на відміну від батьківських безстатевих клітин. Характеризується рекомбінацією генетичної інформації.

Типи статевого розмноження:

— кон’югація,

— копуляція,

— партеногенез,

— статеве розмноження із заплідненням.

Нестатеве (безстатеве) розмноження  –  це розмноження, яке здійснюється без участі статевих клітин. Характеризується тим, що дочірні клітини повністю ідентичні батьківським.

Види нестатево­го розмноження:

-поділ,

— вегетативне розмноження,

— розмноження за допомогою спор.

Порівняльна характеристика безстатевого і статевого розмноження

Показники

Спосіб розмноження

безстатеве

статеве

БатькиКлітинні джере­ла спадкового матеріалу для розвитку нащад­ка Одна особа Багатоклітинні: одна або декілька сома­тичних (тілесних) клітин одного із батьків; найпростіші: клітина — організм як ціле Звичайно дві особи Батьки продукують статеві клітини (гамети), спеціалі­зовані до виконання функції розмноження. Кожний 3 батьків представлений у нащадку початково однією клітиною
Потомство Генетично точні копії ба­тьків, тобто складають клон організмів (за відсут­ності соматичних мутацій) Генетично відмінні від кож­ного з батьків
Основний клітинний ме­ханізм розвиткуЕволюційне зна­чення  МітозПосилює роль стабілізую­чої функції природного добору, сприяє збережен­ню найбільшої пристосо­ваності в незмінних умо­вах життя  МейозСприяє генетичній різнома­нітності осіб виду, створює передумови до освоєння різноманітних умов життя, дає еволюційні перспективи

Біологічна роль розмноження організмів

Біологічна роль розмноження полягає у виникненні організмів, ідентичних батьківським по вмісту спадкового матеріалу та по фізіологічним властивостям.

 

Автор: Alina У рубриці: Ботаніка

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *