Розповідь про цунамі на англійській мові

Твори англ.

Розповідь про цунамі на англійській мові допоможе підготуватися до уроку. Повідомлення про цунамі на англійській мові надоно з перекладом.

Розповідь про цунамі на англійській мові

Tsunamis are large and powerful ocean waves that grow in size as they reach the shore. They can cause major damage as they rush inland flooding cities and destroying homes.

Tsunamis are caused by a large displacement of water. Think of when you are sitting in the bathtub and you move forward in the tub. This can cause a relatively large wave. The same thing happens in the ocean when a large amount of water is suddenly moved. A number of events may cause this kind of movement including earthquakes, landslides, volcanic eruptions, glaciers breaking off, and even meteorites.

Most tsunamis are caused by earthquakes. An earthquake occurs when a large area of the Earth’s crust suddenly moves. When this happens underwater, big gaps may appear on the ocean floor. When water moves in to fill this gap, a tsunami is born.

What happens during a tsunami?
Once the water is moved by an earthquake or other event, large waves like ripples spread out from the point where the water first moved.
These waves can move quickly and for very long distances. Some tsunamis have been known to travel for thousands of miles across the ocean and travel at speeds of up to 500 miles per hour.
As the waves travel through the deep parts of the ocean, their crest is usually short, only a few feet tall. This makes it difficult to detect a tsunami as they are not necessarily visible in the deep ocean.
When the waves approach land and shallow water, they pile up and grow in height.
At the coastline, a trough of the wave may appear. This will cause drawback to occur on the shoreline. The water may recede for some distance. This can be dangerous as people may be tempted to walk out into the open area.
When the wave arrives on the shore, it will usually be a tall wall of water. The water will rush inland, sometimes for some distance and with great speed and power. The height of the tsunami wave will depend on the topography of the shoreline. Some tsunamis have been known to reach heights of 100 feet.
More waves may arrive. The time period between waves may be several minutes.

Where do tsunamis occur?

Tsunamis can occur in any major body of water. They are most common in the Pacific Ocean where there are lots of underwater earthquakes and volcanoes. Countries with long coastlines on the Pacific Ocean such as Japan, Chile, and the United States are all at risk of being hit by a tsunami. However, tsunamis can happen anywhere. In 2004 a massive earthquake in the Indian Ocean caused a devastating tsunami that killed over 230,000 people.

Why are tsunamis dangerous?

Even though tsunamis slow down as they approach the shoreline, they can still be travelling at highway speeds of over 50 miles per hour. A huge wall of water traveling at this speed can cause major damage. A large tsunami can travel many miles inland and wiping out entire coastal cities.

Warnings

Many coastal areas have tsunami warning systems in place. If an earthquake occurs that may cause a tsunami, people are warned to leave the area or find high ground.

Interesting Facts about Tsunamis
Although tsunamis are sometimes called tidal waves they have nothing to do with the ocean’s tides.
The first wave of a tsunami may not be the biggest. There may be bigger and stronger waves to come.
The word “tsunami” means “harbor wave” in Japanese.

Твір про цунамі на англійській мові з перекладом

Цунамі – великі і потужні океанські хвилі, які збільшуються в розмірах у міру того, як досягають берега. Вони можуть завдати значної шкоди, оскільки вони мчать на сушу, затоплюють міста і руйнують будинки.

Цунамі викликані великою водотоннажністю. Подумайте про те, коли ви сидите у ванні і рухаєтеся вперед у ванні. Це може викликати відносно велику хвилю. Те ж саме відбувається в океані, коли велика кількість води раптово переміщується. Ряд подій може викликати такий рух, включаючи землетруси, зсуви, виверження вулканів, руйнування льодовиків і навіть метеорити.

Більшість цунамі викликані землетрусами. Землетрус відбувається, коли раптово переміщується велика частина земної кори. Коли це відбувається під водою, на дні океану можуть з’явитися великі розриви. Коли вода рухається, щоб заповнити цю прогалину, цунамі народжується.

Що відбувається під час цунамі?
Як тільки вода переміщається в результаті землетрусу або іншої події, великі хвилі, схожі на брижі, поширюються від точки, в якій вода почала рухатися.
Ці хвилі можуть рухатися швидко і на дуже великі відстані. Відомо, що деякі цунамі долають в океані тисячі кілометрів і рухаються зі швидкістю до 500 миль на годину.
Коли хвилі проходять через глибокі частини океану, їх гребінь зазвичай короткий, всього кілька футів у висоту. Це ускладнює виявлення цунамі, оскільки їх не обов’язково видно в глибокому океані.
Коли хвилі наближаються до суші і мілководдя, вони накопичуються і ростуть у висоту.
На береговій лінії може з’явитися западина хвилі. Це призведе до нестачі на береговій лінії. Вода може відступити на деяку відстань. Це може бути небезпечно, так як люди можуть відчувати бажання вийти на відкритий майданчик.
Коли хвиля прибуває на берег, це зазвичай буде висока стіна води. Вода буде спрямовуватися усередину країни, іноді на деяку відстань і з великою швидкістю і потужністю. Висота хвилі цунамі буде залежати від рельєфу берегової лінії. Відомо, що деякі цунамі досягають висоти 100 футів.
Більше хвиль може прибути. Період часу між хвилями може становити кілька хвилин.

Де відбуваються цунамі?

Цунамі може статися в будь-якій великій водоймі. Вони найбільш поширені в Тихому океані, де багато підводних землетрусів і вулканів. Країни з довгою береговою лінією в Тихому океані, такі як Японія, Чилі та Сполучені Штати, піддаються ризику цунамі. Однак цунамі може статися де завгодно. У 2004 році сильний землетрус в Індійському океані викликав руйнівне цунамі, в результаті якого загинуло понад 230 000 чоловік.

Чому цунамі небезпечне?

Незважаючи на те, що цунамі сповільнюються в міру наближення до берегової лінії, вони все одно можуть рухатися зі швидкістю понад 50 миль в годину. Величезна стіна води, що рухається з такою швидкістю, може завдати серйозної шкоди. Велике цунамі може подорожувати на багато милях всередину країни і знищувати цілі прибережні міста.

Попередження

У багатьох прибережних районах діють системи попередження про цунамі. У разі землетрусу, який може викликати цунамі, людей попереджають покинути цей район або знайти височину.

Цікаві факти про цунамі
Хоча цунамі іноді називають приливними хвилями, вони не мають ніякого відношення до океанських приливів.
Перша хвиля цунамі не може бути найбільшою. Можуть бути великі і більш сильні хвилі.
Слово «цунамі» означає «хвиля гавані» на японській мові.

Оцініть статтю
Додати коментар