Основні генетичні поняття

Розглянемо що таке генетика та основні поняття генетики.

Основні генетичні поняття та терміни

Генетика — це наука про закономірності спадковості і мінливості.

Сам термін «генетика» було запропоновано англійським генетиком В. Бетсоном 1905 року.

Основні терміни й поняття генетики

Ген — це ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген — одиниця спадковості, що є одиницею виміру біологічного явища.

Алелі — це альтернативні стани одного й того самого гена.

Домінантний алель — це алель, котрий пригнічує прояв другого алеля певного гена.В алежності від ступеня пригнічення є повне або неповне домінування.

Рецесивний алель — це алель, прояв котрого пригнічується іншим алелем гена.

Алель дикого типу — це алель, котрий розповсюджений в природних популяціях окремого виду і обумовлює розвиток ознак, які являються характерними для даного виду.

Локус — це місце розміщення гена в хромосомі.

Гомозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали однакові алелі певного гена. В гомозиготному стані проявляються домінантні та рецесивні алелі.

Гетерозигота — це диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали неоднакові алелі певного гена. В гетерозиготному стані у разі повного домінування проявляється вплив домінантного алеля, а в разі неповного домінування ознака набуває проміжного вираження між домінантним та рецесивним алелями.

Гемізигота — це диплоїдна клітина, котра має тільки один алель певного гена. Даний стан з’являється в результаті того, що у окремих видів особини однієї з статей отримали дві неоднакові статеві хромосоми чи тільки одну статеву хромосому.

Генотип — це сукупність усіх генів клітини, які локалізовані в ядрі (в хромосомах) чи у різноманітних реплікуючих структурах цитоплазми (зокрема, пластидах, плазмідах, мітохондріях). Генотип —  спадкова основа організму єдина система взаємодіючих генів, тому прояв будь-якого гена залежить від генотипного його середовища.

Фенотип — це сукупність властивостей та ознак організму, які склалися на основіузаємодії генотипу зі умовами зовнішнього середовища. Фенотип не відображає ніколи генотип повністю, а лише його ту частину, що реалізується у певних умовах онтогенезу.В процесі розвитку організму фенотип змінюється. Межі, у котрих змінюються фенотипові прояви генотипу, звуться нормою реакції.

Спадковість — це здатність живих організмів передавати іншим особинам наступного покоління фізіологічні, морфоанатомічні, біохімічні особливості власної організації, а тежособливі риси становлення даних особливостей в процесі онтогенезу.

Мінливість — це властивість організму змінювати власну морфофізіологічну організацію (це зумовлює різноманітність індивідів, рас чи популяцій), а теж набувати нових ознакв процесі індивідуального розвитку.

Геномце сукупність усіх послідовностей ДНК в клітинах певного організму.

Чиста лініяце група особин, які стабільно відновлюють у низьці поколінь одні й ті самі спадково сталі ознаки.

Покоління F1 — це гібриди першого покоління.

Покоління F2 — це гібриди другого покоління,одержані від схрещування двох особин з F1.

Моногібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються однією парою альтернативних ознак.

Дигібридне схрещування — це схещування особин, які відрізняються двома парами альтернативних ознак.

Автор: Alina У рубриці: Генетика

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *