Прислів’я про тварин на англійській

Прислів’я про тварин на англійській — короткі, часом римовані, влучні вислови передають з покоління в покоління досвід народу. Цікаво порівнювати, як англійські прислів’я та приказки перекладаються на українську мову. Можна помітити багато спільних поглядів на одне й те саме явище. Наодимо вам порівняльну таблицю Прислів’я про тварин на англійській мові, щоб легше було з нею працювати, у середній колонці подана транскрипція.

Прислів’я про тварин на англійській

If you run after two hares, you’ll catch none. За двома зайцями поженешся — жодного не піймаєш.

A bird may be known by its song. Видно птаха по польоту.

A black hen lays a white egg. Чорна курка несе білі яйця.

A cat with nine lives. Живучий, як кішка.

A dog in the manger. Собака на сіні.

A gift in the hand is better than two promises. Краще синиця в жмені, ніж журавель в небі.

A horse stumbles that has four legs. Кінь на чотирьох ногах — і то спотикається.

A little bird told me. Сорока на хвості принесла.

A word spoken is past recalling. Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.

All cats are grey in the dark. Вночі всі кішки сірі.

As snug as a bug in a rug. Тепло, світло і мухи не кусають.

Better a lean jade than an empty halter. На безриб’ї і рак риба.

Blind men can judge no colors. Сліпій курці все пшениця.

Cat-and-dog life. Жити як кішка зі собакою.

Don’t look a gift horse in the mouth. Дарованому коневі в зуби не заглядають.

Don’t make a mountain out of a molehill. Не роби з мухи слона.

Don’t swap horses when crossing a stream. Коней на переправі не міняють.

Don’t teach fishes to swim. Не вчи риб плавати.

Don’t teach your grandmother to suck eggs. Яйця курку не вчать.

Evil communications corrupt good manners.  З вовками жити, по-вовчому вити.

Fish begins to stink at the head.  Риба гниє з голови.

Hard put for a livelihood. Як риба об лід.

Hawk will not pick out hawks’ eyes. Ворон ворону ока не виклює.

He can’t say «boo» to a goose. Він і мухи не образить.

He is an obstinate pig. Впертий, як осел.

He that fears every bush must never go a-birding. Вовків боятися — в ліс не ходити.

It’s enough to make a cat laugh. Курам на сміх.

Dumb dogs are dangerous dʌm dɒɡz ə ˈdeɪndʒərəs В тихому болоті чорти водяться (Не бійся собаки, що гавкає, а тієї, що мовчить)
If you agree to carry a calf, they will make you to carry a cow ɪf ju əˈɡriː tə ˈkæri ə kɑːf, ˈðeɪ wl meɪk ju tə ˈkæri ə kaʊ Дай волю і руку відкусять (Погодишся понести теля, звалять на тебе і корову)
A good dog deserves a good bone ə ɡʊd dɒɡ dɪˈzɜːvz ə ɡʊd bəʊn По заслузі і честь (гарний пес вартує гарної кістки)
Many men, many minds ˈmeni men, ˈmeni maɪndz Скільки людей, скільки думок
What’s done cannot be undone wɒts dʌn ˈkænət bi ʌnˈdʌn Зроблене не переробиш
One man, no man wʌn mæn, nəʊ mæn Один у полі не воїн
You’ve found an elephant on the moon juv faʊnd ən ˈelɪfənt ɒn ðə muːn Попав пальцем в небо (Знайшов слона на місяці)
Easier said than done ˈiːzɪə ˈsed ðən dʌn Легше сказати, ніж зробити
Money spent on the brain is never spent in vain ˈmʌni spent ɒn ðə breɪn z ˈnevə spent ɪn veɪn Гроші, витрачені на знання, ніколи не потрачені дарма
Seeing is believing ˈsiːɪŋ z bɪˈliːvɪŋ Бачити значить вірити
Nothing is impossible to a willing heart ˈnʌθɪŋ z ɪmˈpɒsəbl̩ tu ə ˈwɪlɪŋ hɑːt Було б бажання, а можливість знайдеться (Якщо дуже захотіти, можна  в космос полетіти)
To know everything is to know nothing tə nəʊ ˈevrɪθɪŋ z tə nəʊ ˈnʌθɪŋ Знати все значить не знати нічого
A good beginning makes a good ending ə ɡʊd bɪˈɡɪnɪŋ meɪks ə ɡʊd ˈendɪŋ Гарний початок служить гарному кінцю
Fortune favors fools ˈfɔːtʃuːn ˈfeɪvərz fuːlz Дурням везе
Fingers were made before forks ˈfɪŋɡəz wə meɪd bɪˈfɔː fɔːks Пальці були зроблені до вилки (коли щось приходиться робити первісним, примітивним способом)
A fault confessed is half forgotten ə fɔːlt kənˈfest s hɑːf fəˈɡɒtn̩ Визнана вина є наполовину забутою
From the frying pan into the fire frəm ðə ˈfraɪɪŋ pæn ˈɪntə ðə ˈfaɪə З вогню та в полум’я
Fight fire with fire faɪt ˈfaɪə wɪð ˈfaɪə Гасити вогонь вогнем (Клин клином вибивають)
Necessity is the mother of invention nɪˈsesɪti z ðə ˈmʌðər əv ɪnˈvenʃn̩ Необхідність – мати винаходу (Голота на вигадки хитра. Нужда всьому навчить)
Cheapest is the dearest ˈtʃiːpɪst s ðə ˈdɪərɪst Найдешевше – найдорожче (Дешевше дорожче обходиться)
Everybody’s business is nobody’s business ˈevriˌbɑːdiz ˈbɪznəs ɪz ˈnoˌbɑːˌdiz ˈbɪznəs У семи няньок дитя без ока (Де сім господинь, там хата неметена)
When three Thursdays come together wen θriː ˈθɜːzdɪz kʌm təˈɡeðə Після дощику в четвер
When the pigs fly wen ðə pɪɡz flaɪ Коли рак на горі свисне (Коли свині полетять)
Wealth is nothing without health welθ s ˈnʌθɪŋ wɪðˈaʊt helθ Багатство ніщо без здоров’я
Birds of feather flock together bɜːdz əv ˈfeðə flɒk təˈɡeðə Рибалка рибалку бачить здалеку (Птахи з однаковим пір’ям збираються разом.)
One law for the rich, another for the poor wʌn lɔː fə ðə rɪtʃ, əˈnʌðə fə ðə pʊə Для багатих закон один, для бідних – інший
Wishes don’t wash dishes ˈwɪʃɪz dəʊnt wɒʃ ˈdɪʃɪz Бажання не помиє посуд
Conversation is a pleasure but it wants measure ˌkɒnvəˈseɪʃn̩ z ə ˈpleʒə bət ɪt wɒnts ˈmeʒə Розмова – задоволення, але в міру
Eat with pleasure, drink with measure iːt wɪð ˈpleʒə, drɪŋk wɪð ˈmeʒə Їжте з задоволенням, пийте в міру
He who has begun has half done hi huː həz bɪˈɡʌn həz hɑːf dʌn Той, хто почав, зробив пів роботи (Гарний початок – половина справи)
Every cook praises his own broth ˈevri kʊk ˈpreɪzɪz ɪz əʊn brɒθ Кожний повар хвалить свій борщ (Кожний кулик хвалить своє болото)
When a friend asks there’s no tomorrow wen ə frend ɑːsks ðeəz nəʊ təˈmɒrəʊ Коли просить друг, немає ніякого «завтра»
Truth is stranger than fiction truːθ s ˈstreɪndʒə ðən ˈfɪkʃn̩ Реальність багатша за видумку
No news is a good news nəʊ njuːz ɪz ə ɡʊd njuːz Відсутність новини – також новина
Words hurt more than swords ˈwɜːdz hɜːt mɔː ðən sɔːdz Слова ранять більше, ніж мечі
First come first served fɜːst kʌm fɜːst sɜːvd Хто перший прийшов, той перший отримав
A bird in hand is worth two in bush ə bɜːd ɪn hænd z wɜːθ tuː ɪn bʊʃ Синиця в руках краща від журавля в небі
Haste makes waste heɪst meɪks weɪst Поспіх приносить збитки
No pains no gains nəʊ peɪnz nəʊ ɡeɪnz Без праці не отримаєш нічого (Без труда нема плода. Нема болю, нема здобутків)
To call a spade a spade tə kɔːl ə speɪd ə speɪd Називати речі своїми іменами (Називати лопату лопатою)
Little strokes fell great oaks ˈlɪtl̩ strəʊks fel ˈɡreɪt əʊks Крапля камінь точить (Маленькі удари валять великі дуби)
When in Rome do as Romans do wen ɪn rəʊm də əz ˈrəʊmənz duː В Римі роби як римляни (В чужий монастир зі своїм уставом не лізь)
Out of sight out of mind aʊt əv saɪt aʊt əv maɪnd З очей геть – з серця геть
Let bygones be bygones let ˈbaɪɡɒnz bi ˈbaɪɡɒnz Хто старе згадає, тому око геть
Like father like son ˈlaɪk ˈfɑːðə ˈlaɪk sʌn Що батько, що син
To come out dry tə kʌm aʊt draɪ Вийти сухим з води
A sound mind in a sound body ə saʊnd maɪnd ɪn ə saʊnd ˈbɒdi В здоровому тілі здоровий дух
Burn not your house to get rid of a mouse bɜːn nɒt jə ˈhaʊs tə ˈɡet rɪd əv ə maʊs Не варто палити будинок, щоб позбутися миші
Curiosity is incurable (killed a cat) ˌkjʊərɪˈɒsɪti z ɪnˈkjʊərəbl̩ kɪld ə kæt Допитливість згубила кота

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Англійські прислів'я

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *