Що таке популяція?

Першою надорганізмовою біологічною системою є популяція – основна форма існування виду і структурна одиниця екосистеми.

Що таке популяція?

Популяція — це фундаментальне поняття в біології. Слово популяція походить від латинського «популюс» — народ, назва, яка використовувалась у XVIII ст.
У 40-50 роках XX сторіччя з’являється вчення про мікроеволюцію. Засновником цього напрямку в Росії був відомий російський генетик М. В. Тимофєєв-Ресовський. Суть учення полягає в тому, що саме популяція, а не особина є елементарною еволюційною одиницею.

Популяція це — сукупність особин одного виду, що займають певну територію, можуть обмінюватись генетичною інформацією і функціонують як частина біоценозу.

Популяція — елементарна еволюційна одиниця, екологічною ознакою якої є щільність, розподіл особин за віком і статтю, характер розміщення в межах екосистеми чи угруповання, тип росту та ін.

В  біоценозах  популяція  може мати  становище  ценопопуляції  (сукупність  особин  одного  виду  в   межах угруповання), поліценотичної популяції (популяції тварин, які  переходять  з одного біоценозу в інший), інвазійної популяції (популяція, яка  нападає  на популяції інших організмів: сарана, грибні захворювання).

Ієрархія популяцій:

  • елементарна, або локальна популяція означає найменшу сукупність, яка живе на невеликій однорідній ділянці (у певному лісі, ставку тощо);
  • екологічна популяція складається з елементарних популяцій і займає вже значно більшу територію;
  • географічна популяція  охоплює велику сукупність особин одного виду на великій території з приблизно однаковими умовами. У межах такої популяції відмінність особин невелика, але вона помітна, якщо їх порівнювати з представниками іншої географічної популяції.

Ознаки популяцій:
– динаміка чисельності осіб,
– співвідношення статей,
– віковий склад,
– територіальна структура, площа або об’єм (популяції мешканців водойм),
– щільність заселення (щільність популяцій визначається середньою кількістю осіб на одиницю площі або об’єму),
– народжуваність (кількість осіб популяції, які народилися за певний період часу),
– смертність (кількість осіб популяції, яка гине за той же самий час),
– приріст популяції (різниця між народжуваністю і смертністю).

Кожна популяція має певний властивий лише їй темп і ритм обміну речовин в екосистемі. В свою чергу, популяція може складатися з дрібніших угруповань:
– мікропопуляцій,
– колоній,
– зграй.

 Екологічна структура популяції — це її стан на даний момент (кількість та густота особин, їх розміщення у просторі, співвідношення груп  за  статтю і віком, морфологічні, поведінкові й інші особливості).

Структура  популяції являє  собою  форми  адаптації  до   умов   її   існування,   є   своєрідним віддзеркаленням природних сил, які на неї впливають. Нинішня структура  тієї чи іншої популяції відбиває водночас як минуле, так  і  потенційне  майбутнє угруповання.

Чисельність популяції — загальна кількість особин на  даній  території або в  даному  об’ємі  (води,  ґрунту,  повітря),  які  належать  до  однієї популяції. Розрізняють  неперіодичні  (такі,  що  рідко  спостерігаються)  і періодичні (постійні) коливання чисельності популяцій.
Щільність популяцій — середня кількість особин  на  одиниці  площі  чи об’єму. Розрізняють середню й екологічну щільності.

Середня щільність  —  це кількість особин  (або  біомаса)  на  одиницю  всього  простору.

Екологічна щільність — кількість особин (або біомаса) на одиницю  заселеності  простору (тобто  доступної  площі  або  об’єму,  які  фактично  можуть  бути  зайняті популяцією). При збільшенні чисельності щільність популяції не росте лише  у
випадку її розселення, розширення ареалу.

Популяція завжди перебуває під впливом багатьох факторів і реакція на конкретний фактор залежить від взаємного розташування або спільної їх дії.

Фактори, які впливають на чисельність популяції: повінь, пожежа, град, раптові морози, посуха, бурелом, надмірне застосування хімічних препаратів, реконструкція ландшафту, вселення нових видів хижаків, паразитів, епідемії – все це може призвести до повної її загибелі.

Загибель або різке скорочення чисельності популяції, як правило, викликає ланцюгову реакцію в біоценозі, і може спричинитися до коливання чисельності популяцій інших видів. Аналіз причин загибелі окремих видів свідчить про те, що зникнення одного виду рослин викликає загибель від 3-4 до 20-30 і навіть більше видів тварин.

Тепер ви знаєте що таке популяція, її структуру та основні характеристики. Якщо у вас є більше інформації про популяцію як елементарну одиницю еволюції, пишіть в коментарях.

 

Оцініть статтю
Додати коментар