10 речень про Велику Британію на англійській мові

великобританія цікаві факти Твори англ.

10 речень про Великобританію мають містити всю головну інформацію, яка допоможе дізнатися про її особливості. Вибрати їх можна з викладено тексту.

10 речень про Велику Британію на англійській мові

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. It consists of four parts: England, Wales, Scotland and Northern Ireland.

The total area of Great Britain is 244,000 square km.

The population is more than 57 million. About 80% of the population is urban. The capi­tal of the country is London. Great Britain is separated from the continent by the English Channel which is 34 km wide in its narrowest point. The country is also washed by the North Sea, the Irish Sea and the Atlantic Ocean.

The surface of Great Britain varies greatly. The north­ern and western part of the country is mountainous and is called the Highlands. All the rest (south, east and cen­tre) is a vast plain which is called the Lowlands. The mountains are not very high. The rivers are not long. The most important of them are the Severn, the Thames, the Trent . There are many beautiful lakes in the mountainous parts of the country.
The mountains, the Atlantic Ocean and the warm wa­ters of the Gulf Stream influence the climate of Great Britain. It is mild the whole year round.

Great Britain is a highly developed industrial country. It is known as one of the world’s largest producers and exporters of iron and steel products, machinery and elec­tronics, chemicals and textile, aircraft and navigation equipment. One of the chief industries of the country is ship­building. 7 per cent of the population is engaged in farming.

Great Britain is a country with old cultural traditions and customs. The most famous educational centres are Oxford and Cambridge universities. They are considered to be the intellectual centres of Europe. The education is not free, it is very expensive.

The United Kingdom is a monarchy and the Queen is the head of the state. But in practice it is ruled by the elected government with a Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two chambers: the House of Lords and the House of Commons. It sits in the House of Parliament in Westminster.

Текст англійською про Велику Британію з перекладом

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії розташоване на Британських островах. Воно складається з чотирьох частин: Англії, Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії.

Загальна площа Великобританії складає 244 000 кв.км.

Населення становить понад 57 мільйонів чоловік. Близько 80% населення проживає в містах. Столиця країни – Лондон. Великобританія відділена від континенту протокою Ла-Манш, ширина якої 34 км в найвужчому місці. Країна також омивається Північним морем, Ірландським морем і Атлантичним океаном.

Поверхня Великобританії сильно варіюється. Північна і західна частина країни гориста і називається гірською місцевістю. Все інше (південь, схід і центр) являє собою велику рівнину. Гори не дуже високі. Річки не довгі. Найбільш важливими з них є Северн, Темза, Трент. У гірських районах країни багато красивих озер.
Гори, Атлантичний океан і теплі води Гольфстріму впливають на клімат Великобританії. Він м’який круглий рік.

Великобританія – високорозвинена індустріальна країна. Вона відома як один з найбільших в світі виробників і експортерів продукції з чавуну і сталі, обладнання та електроніки, хімікатів і текстилю, авіаційного та навігаційного обладнання. Однією з головних галузей промисловості країни є суднобудування. 7 відсотків населення зайняті в сільському господарстві.

Великобританія – це країна зі старими культурними традиціями і звичаями. Найвідоміші освітні центри – Оксфордський і Кембриджський університети. Вони вважаються інтелектуальними центрами Європи.

Великобританія є монархією, а королева – главою держави. Але на практиці країною керує обраний уряд з прем’єр-міністром на чолі. Британський парламент складається з двох палат: палати лордів та палати громад.

Оцініть статтю
Додати коментар

  1. Губка Боб зрані штани

    Thank you,J.G!

    Відповіcти